Građanski aktivizam

Građani traže udaljavanje objakata igara na sreću od škola i vjerskih objekata na Zakonom propisanu udaljenost. Nadležni ignorišu problem.

„Da je od strane nadležnih organa sproveden bilo kakav nadzor, bilo bi utvrđeno da ti objekti ne bi trebali da posluju na trenutnim adresama, te Ministarstvo ne bi moglo do danas ni za jednu od spornih lokacija objekata igara na sreću produžiti odobrenje za rad ili izdati novo.“, navodi se u saopštenju za javnost Inicijative „Tiket na ZIS“, koje objavljujemo u cjelosti.

Inicijativa „Tiket na ZIS“, koja upozorava na nepoštivanje Zakona o igrama na sreću FBiH, proteklih dana je održala tri ulične akcije da bi ukazala na to da se u velikom broju općina i gradova u FBiH krši Zakon o igrama na sreću FBiH u pogledu udaljenosti objekata igara na sreću od škola i vjerskih objekata.

Ulične akcije su održane u Tuzli, Konjicu i Ilidži, prilikom čega su članovi neformalnih grupa građana „Tiket na ZIS“ iz ovih gradova informisali građane o postojanju problema ali i skrenuli pažnu na one objekte igara na sreću kao što su kladionice i uplatna mjesta, koja se nalaze na vidno manjoj udaljenosti od 100 metara od obrazovnih ustanova i vjerskih objekata što je u suprotnosti sa navedenim zakonom.

Aktivisti inicijative su istaknuli da ključnim problemima smatraju nepoštivanje Zakona o igrama na sreću FBiH i nedovoljno precizirane zakonske odredbe, te to što priređivači igara na sreću lako i bez značajne kontrole dobijaju dozvolu za rad na lokacijama na kojima ovakvi objekti ne bi smjeli postajati. Dodali su i da postoje propusti u procedurama Ministarstva finansija FBiH pri izdavanju dozvola i manjak nadzora nad radom objekata igara na sreću strane od Poreske uprave FBiH.

Naša inicijativa je stava da se Zakon mora poštovati i sprovoditi u potpunosti. Upravo su dostupnost i pristupačnost igrama na sreću ključni faktori rizika u razvoju maloljetničke ovisnosti o kockanju, a institucije imaju obavezu da zaštite maloljetnike, a to mogu postići upravo time što će poštovati zakon.“ – izjavili su aktivisti Inicijative „Tiket na ZIS“.

Iz Inicijative navode da prema zakonskim odredbama donesenim 2015. godine, da bi neki objekat priređivača igara na sreću dobio dozvolu za rad, oni su dužni pribaviti dokaz o vlasništvu prostora ili pravu na korištenje prostora i dokaz da se objekat ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara od obrazovnih ustanova i vjerskih objekata, te pribaviti saglasnosti nadležne gradske službe za obavljanje djelatnosti. Međutim, ukoliko nadležna služba ne reaguje u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, smatra se da je priređivaču igara na sreću izdata saglasnost.

S druge strane, nadležno Ministarstvo, nakon ispunjavanja svih propisanih uslova za privređivanje igara na sreću, i nakon što objekti od nadležne općinske službe dobiju dozvolu za rad, izdaje odobrenje na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog produženja.

Prema dostupnim podacima sporni objekti igara na sreću nastavljaju poslovati produžujući svoju dozvolu, čime im Ministarstvo postojeće odobrenje produži bez traženja dokaza o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta u pogledu udaljenosti od škola i vjerskih objekata. Da je od strane nadležnih organa sproveden bilo kakav nadzor, bilo bi utvrđeno da ti objekti ne bi trebali da posluju na trenutnim adresama, te Ministarstvo ne bi moglo do danas ni za jednu od spornih lokacija objekata igara na sreću produžiti odobrenje za rad ili izdati novo.

Aktivisti Inicijative pozivaju na odgovornost nadležne institucije koje omogućavaju da objekti igara na sreću budu u blizini obrazovnih ustanova i vjerskih objekata i ističu kako se Zakon mora poštovati.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije