Građanski aktivizam

Aktivisti do rješenja problema nelegalne eksploatacije šljunka pokušavaju doći i saradnjom sa jedinicama lokalne samouprave

Saopštenje za javnost neformalnih grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ i „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne u Zavidovićima i Žepču“.

Građanski aktivisti koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču  su uputili pojedinačne inicijative općinama Žepče i Maglaj i gradu Zavidovići, pozivajući ih da se intenzivnije uključe u aktivnosti u vezi sa uređenjem vodotoka rijeka i eksploatacijom riječnog materijala na svojoj teritoriji.

Naime, prema informacijama dobijenim od Agencije za vodno područje rijeke Save, lokacije na kojima je potrebno čišćenje i produbljivanje riječnog korita, odnosno vađenje riječnog materijala na rijekama prve kategorije, prethodno se utvrđuju u saradnji sa lokalnim zajednicama a količine definišu elaboratom na koji se zatim izdaje vodna saglasnost. Prema tome, iako nemaju direktnu nadležnost, jedinice lokalne samouprave imaju bitnu ulogu u procesu predlaganja lokacija za uređenje i odgovornost da obezbijede transparentan sistem donošenja odluka koji radi u interesu građana.

Iz tog razloga su aktivisti odlučili da prošire svoje djelovanje na lokalni nivo gdje vide veliki potencijal da, zajedno sa predstavnicima lokalne zajednice i zainteresovanim građanima koji im se redovno javljaju, na jedan novi način pristupe rješavanju problema nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka u slivu rijeke Bosne.

O potrebi da se uključi lokalna samouprava govori i poslednji poziv Agencije za vodno područje rijeke Save za sliv rijeke Bosne, gdje su javni pozivi za čišćenje korita morali biti ponovljeni jer se na prethodne niko od šljunkara nije javio. Znajući da šljunkara ima, ovo ukazuje na činjenicu da se njima više isplati da na nelegalan i nekontrolisan način vade šljunak za ličnu dobit, ali i na činjenicu da lokalna samouprava nije učinila dovoljno da se javni pozivi adekvatno prenesu na lokalnom nivou, imajući u vidu da nisu bili pomenuti niti promovisani.

“Svima je poznato da šljunkarska preduzeća nisu prestale da vade, odnosno eksploatišu i prodaju šljunak, koriste ga u procesu proizvodnje i djelatnosti kojom se bave. Ali, imamo utisak da im neprijavljivanje na javne pozive sada više odgovara, pa se pozivaju da im mi svojim aktivnostima onemogućavamo eksploatisanje. Svjesni smo da im je isplativije šljunak vaditi iz korita rijeke besplatno, tj. ilegalno, a mi se samo zalažemo da se te aktivnosti rade u okviru zakonskih normi, čime legalne šljunkare štitimo od nelagalnih“ – izjavila je članica neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“ Zumra Gušo i još jednom naglasila važnost uloge lokalnih vlasti.

Aktivisti pozivaju jedinice lokalne samouprave da direktno utiču na izmjenu prakse načina prenošenja javnih poziva tako što će se obavezati da pozive prenose na web stranicama svojih općina i da pronađu način da ih sponzorišu na lokalnom nivou i animiraju svoje građane.

Više o Neformalnim grupama građana koje se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču

Neformalne grupe građana se zalažu da uređenom, konkretno definisanom legislativom, nadležne institucije dodjeljuju koncesije ili daju administrativne dozvole sa preciziranim količinama očišćenog materijala i eksploatisanog šljunka, čime se obezbjeđuje uređeno korito rijeke Bosne, što će dovesti do toga da su građani efikasnije zaštićeni od mogućih poplava, opasnosti za živote i materijalne štete. Takođe, od predstavnika lokalne samouprave se očekuje da se aktivnije i konkretnije uključe u problematiku rješavanja nelegalne i nekontrolisane eksploatacije minerala iz rijeka i zemljišta uz priobalje. To je i preduslov da su u budućnosti građani bolje zaštićeni u slučaju povećanih padavina, porasta vododostaja rijeka i eventualnih poplava.

Više informacija o aktivnostima građanskih aktivista koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču, kao i načinu na koji se možete priključiti, možete pronaći na Facebook stranici Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju, Zavidovićima i Žepču.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije