Građanski aktivizam

Građani zahtjevaju veću kontrolu i efikasniju potrošnju sredstava Fonda za zaštitu okoliša, te uticaj na odlučivanje o načinu utroška ovih sredstava

‘’Pregledom Izvještaja Vlade ZDK o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoliša u periodu 2017.- 2020., nema niti jedan značajniji projekat za smanjenje zagađenosti zraka u ZDK i Gradu Zenica. Isto tako u Izvještaju revizije učinka iz 2019. g., navodi se da ZDK  nema evidencije o utrošku sredstava za smanjenje zagađenosti zraka u periodu 2016.-2018. godine’’

Nakon što su se okupili oko ideje kojom žele doprinijeti transparentnom i namjenskom trošenju sredstava od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona dobijenih od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, sa fokusom na projekte za zaštitu zraka, te, organizirali i uličnu akciju u Zenici, s ciljem informisanja građana o problemima u vezi s utroškom ovih sredstava, neformalna grupa građana „Čuvari zraka“ je proteklih dana uputila inicijativu Vladi Zeničko–dobojskog kantona, u ovom kontekstu.

Na osnovu analiza Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, nalaza Revizije učinka iz 2019. godine i ocjene kvalitete zraka u ZDK i Zenici, u inicijativi je predloženo da se Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za narednu godinu planiraju značajnija sredstva za projekte i aktivnosti kojim bi se unaprijedio kvalitet zraka u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenici, bilo kroz direktne projekte ili putem LOT-a za zaštitu zraka. Te, da godišnji izvještaj resornog ministarstva o utrošku sredstava Fonda, pored podataka o visini uplaćenih sredstava od strane Fonda i utroška doznačenih sredstava, sadrži i podatke i obrazloženje za  eventualno neutrošena sredstva.

Inicijativa je bazirana na uočenim nedostacima u dosadašnjem odnosu vlasti prema ovim sredstvima i prema problemu zagađenja zraka s kojim se suočava Zenica, odnosno njeni građani.

„Iako se Zeničko-dobojski kanton niz godina suočava sa problemom loše kvalitete zraka koja za posljedicu ima izrazito nezdrave efekte na stanovništvo, generalni utisak je da se ne radi dovoljno na rješavanju ovog problema čiji negativan utjecaj uopće nije zanemariv. Naše analize su pokazale da je u posljednje četiri godine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH uplatio Zeničko-dobojskom kantonu preko 20 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka. Iznosi planiranih sredstava u Budžetu ZDK i sredstava koje uplaćuje Fond za zaštitu okoliša FBiH i sredstava koja se utroše za projekte iz oblasti zaštite okoliša se razlikuju i nema jasnog obrazloženja niti evidencije u koje svrhe se utroši razlika doznačenih sredstava.”, istakli su iz neformalne grupe građana „Čuvari zraka“. I dodali:

“S druge strane, od ovih sredstava je u posljednje četiri godine putem javnih poziva utrošeno 5,3 miliona KM na projekte za zaštitu okoliša, upravljanje otpadom i čišćenja vodotokova. Međutim, pregledom Izvještaja Vlade ZDK o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoliša u periodu 2017.- 2020. godine nema niti jedan značajniji projekat za smanjenje zagađenosti zraka u ZDK i Gradu Zenica. Isto tako u Izvještaju revizije učinka iz 2019. g., navodi se da ZDK  nema evidencije o utrošku sredstava za smanjenje zagađenosti zraka u periodu 2016.-2018. godine“.

Iz Grupe ističu da se nadaju da će inicijativa koju su uputili biti što prije razmotrena, te da će ova neformalna grupa biti prihvaćena kao partner u budućem planiranju u ovoj oblasti, kako bi se zajedničkim aktivnostima promijenile dosadašnje prakse, a sve s ciljem da novčani tok navedenih sredstava bude jasan, da se sredstva namjenski troše, kako bi u konačnici došlo i do značajnijeg poboljšanja kvalitete  zraka u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenici i kako bi se zaštitilo zdravlje građana.

No, kako vlasti u BiH generalno nisu sklone transparentnosti i saradnji sa organizacijama civilnog društva, pogotovo oko načina trošenja budžetska sredstva, treba biti oprezan u vezi očekivanja. Ali i uporan u zahtjevima da se vlast ponaša kao servis u službi građana, a ne kao otuđeni centar moći, koji se ne obazire ni na zahtjeve građana ni na upozorenja kontrolnih mehanizama sistema.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije