Građanski aktivizam

Pobjeda aktivista: Usvojene izmjene Zakona o visokom obrazovanju TK (VIDEO)

“Više neće biti studenata koji su završili fakultet sa diplomom nepoznatog statusa a siva zona u kojoj su neki univerziteti radili više neće postojati.”, navodi se u informaciji pokreta "Karton revolucija", koju objavljujemo u potpunosti.

Prije nešto više od osam mjeseci aktivisti okupljeni oko pokreta “Karton revolucija” započeli su aktivnosti na izmeni Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona a koje su na 59. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj 30.08.2022. godine i usvojene.

“U januaru mjesecu, svjesni činjenice da na Tuzlanskom kantonu postoje pojedine visokoškolske ustanove koje nisu završile proces akreditacije ili izdaju diplome upitne zakonitosti, koje za nekoga važe a za nekoga ne, započeli smo aktivnosti koje su imale za cilj regulisanje ove oblasti. Ostali smo negativno iznenađeni činjenicom da ne postoji jasan rok u kojem univerziteti moraju biti akreditovani, da o formiranju novih univerziteta odlučuju 2 ili 3 osobe unutar Vlade Tuzlanskog kantona dok ne postoji nikakva inspekcija ili zakonsko tijelo specijalizovano za kontrolisanje rada Univerziteta”, riječi su Andree Vidaković jedne od članice pokreta.

“Uvidjeli smo da je za sve navedeno razlog korupcija unutar struktura vlasti kojoj odgovaraju nejasni zakonski propisi i to nas je motivisalo da zajedno sa časnim ljudima unutar institucija započnemo proces Izmjena Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona koji će konkretno urediti ovu oblast.” riječi si Nedima Musića iz Tuzle.

Karton revolucija je pokrenula i uspješno realizovala osmomjesečnu kampanju u sklopu koje je održan čitav niz sastanaka a aktivisti su pored zagovaračkog dijela veliki dio vremena i resursa uložili u organizovanje uličnih akcija, peticija i slično što je kao rezultat dovelo do potrebnih izmjena.

Nove izmene Zakona između ostalog su se ticale i člana 30. koji je definirao period koji imaju novoosnovane visokoškolske ustanove za podnošenje zahtjeva za institucionalnu akreditaciju. Izmjenama zakona taj period je sada skraćen te su ustanove obavezne pomenuti zahtjev podnijeti najkasnije godinu dana prije izvođenja prve generacije studenata na prvom ciklusu. Na ovaj način više neće biti moguće da se izdaju diplome sa univerziteta koji nisu kompletirali proces akreditacije.

Pored toga što je jasno definisan rok za podnošenje zahtjeva za akreditaciju, od ove godine imamo inspekciju za visoko obrazovanje kojoj će svi građani moći prijaviti korupciju i bezakonje koje treba biti procesuirano. Otvorena je mogućnost zatvaranja ustanova koje ne rade u skladu sa zakonom a nadležnost za razmatranje zahtjeva o potrebi osnivanja nove visokoškoske ustanove sa Vlade Kantona je prebačena na Skupštinu Kantona. Pored jačeg i kvalitetnijeg nadzora kroz inspekcijska i druga tijela sve ove aktivnosti su započete i na državnom nivou kako bi svi kantoni i entitet Republika Srpska mogli zajednički prilagoditi svoje zakonske propisa i na identičan način djelovati u budućnost.

Konkretno, trenutno se radi na Instrukciji o metodološkom okviru i principima za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i Hercegovini izdatom od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

Instrukcijom je definisano da se akreditacija obavlja u roku od najviše 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o akreditaciji između visokoškolske ustanove i nadležne obrazovne vlasti te da su učesnici u postupku akreditacije dužni uskladiti sve aktivnosti kako bi se poštovao navedeni rok. Uz novu izmjenu Zakona i definisani period iz instrukcije kao rezultat ćemo imati da u budućnosti više neće biti studenata koji su završili fakultet sa diplomom nepoznatog statusa a siva zona u kojoj su neki univerziteti radili više neće postojati.

Kako bi građani i građanke bile upoznate sa navedenim izmjenama aktivisti su snimili i video sadržaj koji je objavljen na društvenim mrežama a koji jasno objašnjava pomake koji su kreirani.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije