Komentari i analize

Samo djelimično proveden dio preporuka za sprečavanje korupcije: GRECO

Grupa država u borbi protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO) zaključila je u svom Drugom privremenom izvještaju o usklađenosti, u vezi sa sprečavanjem korupcije među parlamentarnim zastupnicima, sudijama i tužiocima, da je Bosna i Hercegovina ostvarila samo djelimičan napredak.

Od petnaest preporuka, samo je jedna realizirana na zadovoljavajući način. Djelimično je provedeno osam preporuka, dok je šest preporuka ostalo neprovedeno, navodi se u privremenom izvještaju o usklađenosti, u kojem se vrši procjena mjera koje su vlasti BiH poduzele u cilju provođenja preporuka iz Izvještaja Četvrtog kruga evaluacija o BiH.

Preporuka da se propisi o sukobu interesa usklade na teritoriji cijele države i dalje nije provedena, a GRECO bilježi da vlasti nisu dostavile bilo kakve nove informacije od relevantnosti za ovu preporuku. Podsjetili su da je Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH od 2017. godine zakočen u parlamentarnoj proceduri.

“Usvajanje obuhvatnog zakona o sprečavanju sukoba interesa na nivou Distrikta Brčko predstavlja pozitivan iskorak, ali je ograničen isključivo na jedan od entiteta. Nije bilo novih informacija o uvođenju pravila za parlamentarce, koja bi regulirala njihovu interakciju sa trećim stranama, provođenje Kodeksa ponašanja za parlamentarce te provjeru imovinskih kartona parlamentarnih zastupnika”, navedeno je.

Među neprovedenim preporukama je i poduzimanje odlučnih zakonskih i operativnih mjera kako bi se ojačala uloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) u zaštiti nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima od neprimjerenog uticaja.

“Nacrt izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u je došao do Parlamenta, što je pozitivna stvar, ali nisu dostavljene bilo kakve informacije o opsegu do kojeg ovaj nacrt oslikava stavke, koje se postavljaju kroz ovu preporuku”, stoji u Izvještaju.

Djelimično je provedena preporuka o poduzimanju daljnjih koraka ka unapređivanju ocjenjivanja rada, kako bi se proveli visoki etički i radni standardi koji se očekuju od sudija i tužilaca.

GRECO je pozdravio postignuti napredak u poboljšanju sistema za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca kroz usvajanje novih kriterija za ovu aktivnost, koji će se primjenjivati od 2023., ali smatra da je – za potpunu provedbu ove preporuke – potrebno više informacija o implementaciji ovih novih kriterija u praksi, kao i njihovim rezultatima.

Prema izvještaju GRECO-a, “nije bilo novoizvještenih razvoja situacije vezano za poduzete mjere u cilju veće nezavisnosti i boljih kapaciteta Ureda disciplinskog vijeća”, a GRECO bilježi porast u broju nedavno okončanih disciplinskih postupaka.

“Čini se kako nedolično ponašanje sudija i tužilaca podliježe širokom rasponu sankcija. Međutim, u nedostatku konkretnih primjera šta je to nedolično ponašanje, GRECO nije u poziciji procijeniti je li nedolično ponašanje podložno učinkovito razmjernim i odvraćajućim sankcijama. Stoga, GRECO smatra da veliki dio ove preporuke još uvijek nije riješen”, stoji u izvještaju.

Djelimično je provedena i preporuka za izradu propisa o sukobu interesa, koji bi bili važeći za sve sudije i tužioce, zajedno sa adekvatnim sistemom za nadzor i provedbu, ali i preporuka koja se odnosi na znatno jačanje i daljnje razvijanje povjerljivog savjetovanja i namjenske praktične obuke sudija i tužilaca o pitanjima etike i integriteta.

Jedina preporuka koja je provedena na zadovoljavajući način odnosi se na unapređenje transparentnosti i odgovornosti pravosudnog sistema. GRECO je u svom izvještaju pozdravio VSTV-ovo usvajanje akcionog plana i komunikacijske strategije, koja je javno dostupna i sadržava opće smjernice za komuniciranje sa organizacijama civilnog društva i medijima.

“U pogledu nedovoljnog općeg napretka u provođenju GRECO-vih preporuka nakon Privremenog izvještaja o usklađenosti, GRECO zaključuje da je veoma nizak nivo usklađenosti sa preporukama i dalje ‘globalno nezadovoljavajući’”, zaključeno je u izvještaju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije