Građanski aktivizam

Građani Livna najavljuju inicijativu za stavljanje van snage ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne mineralne vode na lokalitetu MZ Vidoši

Izvještaj radnog tijela Vlade Kantona je očigledno trebao da posluži samo za smirivanja građana i njihovo odustajanje od borbe, u uvjerenju da je vlast prihvatila njihove argumente. Jer, kantonalna Vlada, kao ni resorno ministarstvo, u nastavku, nisu preduzeli ništa po pitanju preispitivanja i raskida koncesionog ugovora za istraživanja, iako je izvještaj potvrdio sve sumnje građana.

Da je u Bosni i Hercegovini moguće čak i ono nemoguće, odavno je svima postalo jasno. Kršenja zakona, izbjegavanje procedura, namještanje tendera je svakodnevnica bh. društva.

Nadu bude jedino hrabri građanski aktivisti, koji dižu svoj glas i bore se protiv raznih nezakonitosti, devastiranja prirodnih bogatstava ili ugrožavanja svojih prava. I korupcije koja je najčešće u pozadini tih pojava.

Npr. građanski aktivisti iz Livna, koji se već nekoliko godina bore kako bi zaštitili izvore Mandeka, jer se plaše da će zbog planiranih istraživanja na ovom području ostati bez pitke vode.

Pritom, oni smatraju da su napravljeni brojni propusti u proceduri odobrenja koncesije za istraživanje i eksploataciju „vode“.

Temeljno ljudsko pravo je pravo na pitku vodu, i u svakoj pravnoj državi bi donosioci odluka hitno reagovali i preispitali ugovor o koncesiji te interes građana stavili na prvo mjesto.

No, takav stav nema ovdašnja kantonalna vlast, kojoj su se građani Livna, u više navrata obraćali sa zahtjevom za sastanak, kako bi, kroz argumentovani dijalog, pronašli zajedničko rješenje za problem spornog istraživanja u blizini izvorišta pitke vode u Livnu.

Odgovora, međutim, nema. Ni od predsjednika Vlade ni od kantonalne ministrice privrede – kojima su se građani poimenično obratili.

Krajem januara građani su organizovali i okrugli sto, kako bi sa predstavnicima nadležnih institucija popričali o ovom problemu. Poziv za učešće na okruglom stolu upućen je i predsjedniku kantonalne vlade, kantonalnom ministarstvu privrede, kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gradonačelniku Grada Livna i ostalim institucijama relevantnim za ovaj problem. Međutim niko se od njih nije odazvao pozivu.

Postavlja se pitanje zašto nadležne institucije pogotovo sa kantonalnog nivoa vlasti ignorišu pozive građana kada bi trebalo da štite njihove interese jer su ih upravo građani doveli na te pozicije vjerujući da će štititi pravila zakona i interese građana. Da li je jedan od razloga ignorisanja upravo to što su za ovaj problem najviše odgovorni upravo predsjednik kantonalne Vlade i kantonalno ministarstvo privrede.

Naime,  kantonalno Ministarstvo privrede je u maju 2006. godine izdalo Rješenje o odobravanju istraživanja mineralne sirovine iako javnoj raspravi nisu prisustvovali ni građani niti predstavnici Javnih poduzeća, kako to propisuje Zakon o geološkim istraživanjima. Nadalje, kantonalna Vlada je, mimo važećeg zakona i uredbe, donijela odluku kojom je za provođenje postupka dodjele koncesije zadužila resorno ministarstvo a ne odgovarajuću komisiju (povjerenstvo). Dalje, poziv raspisan za dodjelu koncesije nije bio u skladu sa Zakonom, te, ne postoji dokumentacija koja dokazuje na koji način je izabran najbolji ponuđač a, u konačnici, ni potpisani ugovor o koncesiji ne sadrži ključne odredbe.

No, čak ni to nije sve. Krajem 2018. godine na osnovu mišljenja kantonalnog pravobranioca i kantonalne vlade odobren je prenos koncesije sa jednog na drugog investitora, iako ugovor nema odredbu kojom se dozvoljava prenos koncesije i trebalo ga je raskinuti već ranije, zbog neizvođenja radova u roku od 36 mjeseci i likvidnosti prvog investitora. Dodatno u Zahtjevu za prenos koncesije nije navedeno finansijsko stanje novog investitora, stručnost i sposobnost da pruža usluge istraživanja, imajući u vidu da je njihova registrirana djelatnost prema evidenciji – uzgoj slatkovodnih riba i žaba???

Nakon svih ovih propusta, u maju 2019. resorno ministarstvo i drugi investitor potpisuju Aneks ugovora o koncesiji a u aprilu 2022. kantonalna Vlada donosi Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Aneksa II Ugovora o koncesiji.

Ovo su sve propusti na koje građani godinama ukazuju kantonalnoj vlasti i upravo zbog toga je Vlada Kantona 10, 27. maja 2021., oformila radno tijelo koje je dobilo zadatak da sastavi izvještaj o kompletnom predmetu vezanom za ovu koncesiju od 2006. g. pa na ovamo.

U svom izvještaju radno tijelo je navelo brojne proceduralne propuste i utvrdilo da postupci po konkretnom koncesijskom predmetu nisu provedeni u skladu sa propisima, te da u većini dostupne dokumentacije „ista“ osoba rukovodi sektorom za područje istraživanja i koncesije, učestvuje kao predstavnik resornog ministarstva, predsjednik Komisije za koncesije, i revidira elaborat o istraživanju.

Međutim, izvještaj je očigledno trebao da posluži samo za smirivanja građana i njihovo odustajanje od borbe, u uvjerenju da je vlast prihvatila njihove argumente. Jer, kantonalna Vlada, kao ni resorno ministarstvo, u nastavku, nisu preduzeli ništa po pitanju preispitivanja i raskida koncesionog ugovora za istraživanja, iako je izvještaj potvrdio sve sumnje građana.

No građani su ostali uporni i fokusirani na svoj cilj. Najavljuju inicijativu za preispitivanje i stavljanje van snage ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne mineralne vode na lokalitetu MZ Vidoši i tvrde da neće odustati od svojih zahtjeva. Osim toga, pozivaju i gradonačelnika Livna kao i gradsku upravu da se aktivnije uključe u ovaj problem, te da javno objave da li je ovaj “projekat” eksploatacije vode od javnog interesa za Grad .

Građani u akciji