U fokusu

Nedovoljno sredstava za projekte zaštite vodotoka razlog za brigu od novih poplava u FBiH

Sumirajući prethodnu godinu direktor Agencije za upravljanje vodotokom u FBiH Sejad Delić naglašava da shodno svom Planu i finansijskom planu, Agencija može izdvojiti značajno manje novca za preventivne aktivnosti zaštite od poplava od upućenih zahtjeva sa terena.

Za proteklu godinu, finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, za uređenje riječnih korita i radove odbrane od poplava planirano je deset miliona maraka. A da su potrebe znatno veće govori podatak da su Agenciji dostavljeni prijedlozi projekata regulacije korita vodotoka samo prve kategorije u 2023. godini, od 70 do 80 miliona maraka.

Sumirajući prethodnu godinu direktor Agencije za upravljanje vodotokom u FBiH Sejad Delić naglašava da shodno svom Planu i finansijskom planu, Agencija može izdvojiti značajno manje novca za preventivne aktivnosti zaštite od poplava od upućenih zahtjeva sa terena. To bi moglo značiti da građani i u ovoj godini mogu očekivati nove nedaće i opasnosti od poplava, kakve su zaprijetile u poslednjem mjesecu protekle godine.

“Značajna sredstva uložili smo u  izradu strateške planske dokumentacije, glavne projekte, elaborate, studije. Izdvajam Studiju uticaja deponija na podzemne vode u slivnom području rijeke Save. Kontinuiran je monitoring voda: hidrološki, biološki i hemijski. Od 2017. godine posebna pažnja posvećena je podzemnim vodama. Njihov monitoring  bit će nastavljen, kao i izgradnja dodatnih  bušotina kako bismo utvrdili kvalitet i kvantitet podzemnih voda na određenim područjima. Zadovoljan sam realizacijom Plana i finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save-Sarajevo u 2022. godini. Brojni su projekti, poslovi i zadaci koji su doprinijeli dobrom radu Agencije i u isto vrijeme zadovoljstvu građana zbog smanjenja rizika od poplava i povećanja sigurnosti”, nastojao je da zvuči ipak optimistično direktor Agencije.

Od projekata u toku izdvojio je zaštitne vodne objekte u Posavskom i Tuzlanskom kantonu, gdje je završen veliki projekat vrijednosti 1,7 miliona KM, a to je izgradnja parapetnog zida u naseljenom mjestu Domaljevac-Šamac, odnosno Grebnice-Bazik. To je, kaže on, bilo najkritičnije mjesto na sistemu odbrane od poplava uz Savu, odnosno na toku Save u Federaciji BiH. Njegove su tvrdnje da je doveden na nivo zaštite od 1,2 metra iznad velikih voda rijeke Save ranga pojave 1/100 godina. Ipak, novac za radove bit će predviđen Planom i finansijskim planom za ovu godinu. Naglasio je da su nasipi i ostali zaštitni vodni objekti, crpne stanice, odvodni kanali i centri odbrane od poplava na ovom području sigurni i u funkcionalnom stanju zahvaljujući redovnom održavanju koje provodi Agencija.

Delić naglašava da je u 2022. godini najviše novca Agencija izdvojila za radove u Kantonu Sarajevo, oko 4,6 miliona KM. Rađeno je na sanaciji šteta nastalih nakon novembarskih poplava 2021. godine, izgradnji obaloutvrda i uređivanju korita na tom području. Za uređenje korita rijeke Bosne u Novom Gradu izdvojeno je milion maraka, uređeno je 160 metara lijeve obale Bosne u Ilijašu, radovi su u toku na području Vogošće, uređuje se 365 metara korita desne obale ove rijeke prve kategorije.

Sumirajući realizovano, naveo je i završetak radova na Željeznici u Trnovu, osiguranjem proticajnog profila od zgrade Općine do brane Bogatići, uređenje i čišćenje korita i stabilizaciju obala i rijeke Vrbas u Bugojnu i u Gornjem Vakufu/Uskoplje.

Od započetih i radova u toku Delić je naveo radove u Jajcu na zaštita obala Plive, na Krivaji u Olovu, projekte u Tuzlanskom kantonu, u Gračanici i Lukavcu na uređenju korita Spreče, za koje je Agencija izdvojila milion a Vlada TK 700.000 KM. Ističe, kada je riječ o Lukavcu, da se radi o zahtjevnoj dionici na kojoj treba prokopati novo korito, da je potpisan sporazum s Vladom Tuzlanskog kantona, odabrani izvođači radova i nadzorni organ.

“Međutim, radovi ne mogu početi dok ne bude ishodovana građevinska dozvola i riješeni imovinsko-pravni odnosi, što je u nadležnosti Grada Lukavca. Zbog problema neriješenih imovinsko-pravnih odnosa  i ove godine smo na pojedinim lokacijama bili onemogućeni izvoditi planirane preventivne radove na odbrani od poplava. Vjerovatno bismo sredstva preusmjerili u neke druge projekte, ali nismo mogli prekidati ugovore potpisane s  izvođačem radova i nadzornim organom. Osiguramo novac, ali radovi ne mogu početi bez ishodovane građevinske dozvole “, rekao je Delić, sumirajući aktivnosti i efekte rada Agencije u prethodnoj godini.

Građani u akciji