Građanski aktivizam

Pokret za restituciju Trebinje – sudskim presudama do pravde i zaustavljanja mahinacija vlasti sa poljoprivrednim zemljištem

Aktivisti se nadaju da će Grad Trebinje, vodeći se presudom Ustavnog suda Republike Srpske, zaustaviti nelegalne radnje i plansku dokumentaciju vezanu za sporno zemljište uskladiti sa zakonom. A uvjereni su i da će uskoro i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, pred kojim je udruženje pokrenulo Apelaciju zbog nezakonite uknjižbe državnog vlasništva nad zemljištem na lokaciji Pridvorci na entitet Republike Srpske, te, pokušaja njegove prenamjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, donijeti presudu u njihovu korist.

Aktivisti Pokreta za restituciju Trebinje su se, u posljednjih par godina, uhvatili u koštac sa problemom nelegalnog upravljanja državnom imovinom na području Grada Trebinja, a u posljednjih godinu dana su posebno aktivni u borbi protiv prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište na lokalitetu Pridvorci na kojem je planirana gradnja Nove bolnice Trebinje. Naravno, kako su do sada više puta istakli, oni nemaju ništa protiv izgradnje bolnice ali smatraju da se ista treba graditi na drugoj lokaciji a ne na poljoprivrednom zemljištu na kojim je zakonom zabranjena gradnja.

Članovi udruženja kojeg čine vlasnici zemljišta oduzetog arondacijom davne 1964. godine nisu samo usredotočeni na problem nezakonitog upravljanja državnim zemljištem na lokaciji Pridvoraca već su se suprostavili ovoj pojavi koja na području Trebinja uzima sve više maha i na drugim lokacijama.

Aktivisti Pokreta za restituciju Trebinje na jednom od svojih protestnih okupljanja

Kako bi zaustavilo tu pojavu i skrenulo javnosti i nadležnim institucijama pažnju na ove radnje,  Udruženje je 18.3.2022. godine podnijelo Građevinskom inspektoru Inspektorata Republike Srpske – Odjeljenje Trebinje Zahtjev za inspekcijskom kontrolom ispravnosti planske dokumentacije Plana parcelacije Todorići 3.

Naime, Skupština Grada Trebinja je 2.4.2018. godine donijela Odluku o Izmjenama i dopunama Plana parcelacije Todorići 3. Prema tada važećem Urbanističkom planu Trebinje 2015. čije je važenje odlukom Skupštine Grada Trebinja produženo do 8.2.2023., zemljište na toj lokaciji je označno kao poljoprivredno zemljište i kao takvo se nalazi u  kategoriji državnog zemljišta nad kojim je zakonom zabranjeno upravljanje.

U svom zahtjevu između ostalog, pozvali su se na činjenicu da prema članu 28. Zakona o prostornom uređenju i građenju, dokument prostornog uređenja nižeg ranga mora biti usaglašen sa dokumentom prostornog uređenja višeg ranga, što u ovom slučaju nije učinjeno. Uz podneseni zahjev je priložena Odluka o parelaciji Todorići 3 i Odluka o produženju važenja Urbanističkog plana Trebinje 2015 od 8.2.2023. godine.

Po zahtjevu je postupljeno 18.4.2022. godine i tom prilikom je inspektor, nakon uvida u kartu namjene površina koja je sastavni dio Urbanističkog plana Trebinje 2015., utvrdio da je obuhvat osporenog plana označen kao poljoprivredno, građevinsko i šumsko zemljište, odnosno da je samo dijelom predviđen kao građevinsko zemljište.

Nakon toga je Republička uprava za inspekcijske poslove – Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenja Trebinje, predala Ustavnom sudu republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjeni i dopuni Plana parcelacije Todorići 3 i u obrazloženju predložila sudu da poništi osporenu odluku Skupštine Grada Trebinja.

Trebinje

Ustavni sud Republike Srpske je, nakon godinu dana od pokretanja inicijative i godinu i dva mjeseca od podnošenja zahtjeva građana da se provede inspekcijska kontrola, utvrdio da sporna Odluka o izmjeni i dopuni Plana parcelacije Todorići 3 nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Također, sud je utvrdio  da Skupština Grada Trebinja u postupku donošenja odluke nije postupila saglasno odredbama  Zakona o uređenju prostora i građenju Republike Srpske a koji je poslužio kao pravni osnov za donošenje osporene odluke. Naime, Skupština Grada Trebinja je  u zakonom propisanaom roku, nakon stupanja na snagu ove Odluke morala imenovati savjet Plana koji prati izradu dokumenta prostornog uređenja te između ostalog zauzima i stav o usaglašenosti dokumenta sa dokumentima prostornog uređenja koji predstavlja osnovu za njegovu izradu, što nije učinila.

Što se tiče neusklađenosti prostorno planske dokumentacije na koju se između ostalog pozvao pokretač inicijative, sud je ocijenio da nije nadležan, te, da se usklađenost trebala vršiti u postupku donošenja planova.

Iako je u međuvremenu, nakon donesene odluke o izmjenama i dopunama Plana parcelacije Todorići 3, Grad Trebinje krenuo u prodaju ovoga zemljišta, do izricanja presude novi vlasnici nisu krenuli sa izgradnjom. Aktivisti nisu upoznati sa razlozima zbog čega je cijeli postupak zaustavljen ali se nadaju kako će Grad Trebinje vodeći se ovom presudom zaustaviti nelegalne radnje ove vrste i plansku dokumentaciju vezanu za ovo zemljište uskladiti sa zakonom.

Uvjereni su da će uskoro i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, pred kojim je udruženje pokrenulo Apelaciju zbog nezakonite uknjižbe državnog vlasništva nad zemljištem na lokaciji Pridvorci na entitet Republike Srpske, te, pokušaja njegove prenamjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište, donijeti presudu u njihovu korist.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije